Kernwaarden, missie en visie

Kernwaarde, missie en visie

About University

Onze kernwaarden

Dit zijn onze drijfveren, hier staan we voor en hier geloven we in. We maken onze kernwaarden op allerlei manieren zichtbaar, voelbaar en bespreekbaar in onze school. Ze maken als het ware deel uit van ons DNA.

 • Vertrouwen
 • Groei
 • Vergeving
 • Respect
 • Duidelijkheid
 • Verbondenheid
 • Verwondering

Dit is onze missie

Wij willen kinderen betekenisvol en uitdagend onderwijs bieden in een sfeervolle, kansrijke en veilige leeromgeving. Wij willen dat kinderen zich vanuit een positief gevoel van eigenwaarde maximaal ontwikkelen en de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan. De Wegwijzer is een sfeervolle school waar alle kinderen zoveel mogelijk kansen krijgen.

Dit is ons logo

dww logo rond payoff

 

De toekomst en onze plannen daarvoor…

Een nieuwe schoolplanperiode komt eraan! Voor ons nieuwe schoolplan dat in december 2019 zal verschijnen, gebruiken we Koersplan 2019-2023 van Xpect Primair als basis. In dit koersplan is de “Kracht van verbinding” het uitgangspunt. Binnen Xpect Primair willen we werken vanuit de kernwaarden authentiek, solidair, openheid en vertrouwen.

In het koersplan worden de volgende vier ambities beschreven:

 • Partnerschap en samenwerking: Ieder kind in Tilburg goed onderwijs
 • Mens en ontwikkeling: Jij maakt het verschil
 • Zinvol leren en leven: Leren met lef
 • Duurzaamheid en omgeving: Mens en omgeving voorop

Het team van De Wegwijzer verdiept zich samen met leerlingen, ouders en partners in de wijk in de kernwaarden en de ambities om deze, op een bij onze school passende manier, te verwerken in het nieuwe schoolplan. We leggen ons vast op de uitspraken die wij in onze ambities formuleren maar gebruiken hiervoor geen schematische afvinklijsten. We werken samen vanuit vertrouwen, enthousiasme en passie aan onze onderwijsdromen. We zien ons schoolplan als een levendig en flexibel document waarin we onze reis naar de toekomst beschrijven en dat we aan kunnen passen wanneer maatschappelijke veranderingen en positieve veranderingen in onze ambities daarom vragen.

Download het Koersplan (PDF)

Toekomstuitspraken

De toekomstuitspraken zoals hieronder beschreven nemen we mee in ons nieuwe schoolplan.

De eigenheid van ieder kind is richtsnoer van ons onderwijs

Wat merken de kinderen op onze school: “wat ik op school leer sluit aan op wie ik ben en wat ik kan”

De belofte van de leerkracht: “Ik stem mijn onderwijs af op de eigenheid van ieder kind”

Wij geloven dat kinderen heel goed mee kunnen bepalen wat zij willen leren en hoe zij dat willen organiseren. Dit willen wij in de komende jaren laten zien door kinderen in hun leerplan hun eigen leer- en ontwikkelingsdoelen te laten stellen. We willen ervoor zorgen dat kinderen de ruimte hebben om vanuit hun intrinsieke motivatie eigen keuzes te maken. Dat zij kunnen onderzoeken en ontdekken en dat zij hierbij hun eigen talenten verder kunnen ontwikkelen. Onze leerkrachten spelen actief in op individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en geven de kinderen de instructie waar zij behoefte aan hebben. Zij vinden dat élk kind zich gezien en gehoord moet voelen en zorgen voor een gepersonaliseerde leeromgeving waarin groepsoverstijgend wordt gewerkt en waarin kinderen in staat worden gesteld om het maximale uit zichzelf te halen. We willen dat onze school een plaats wordt waar alle kinderen graag komen om te spelen en te leren.

Iedereen zet de juiste stappen om te ontwikkelen en verder te komen

Wat merken de kinderen op onze school: “Ik ben zelf verantwoordelijk voor wat ik leer en hoe ik dat doe”

De belofte van de leerkracht: “Ik neem en stimuleer verantwoordelijkheid voor het (eigen) leerproces”

We zijn ons bewust van de noodzaak om steeds na te blijven denken over de mogelijkheden om ons onderwijs beter op maat te laten zijn. Kinderen verschillen sterk wanneer we kijken naar achtergronden en onderwijsbehoeften. Deze verschillen herkennen, erkennen en er daadwerkelijk wat mee doen, is onze uitdaging in de komende jaren. Wij willen onszelf gaan ontwikkelen in de richting van een professionele leergemeenschap waarin we ons continu blijven verbeteren. Bij deze ontwikkeling maken we gebruik van experts van binnen en van buiten de school. We willen boeiend onderwijs verzorgen waarin kinderen zelf hun route bepalen en weten wie en wat zij nodig hebben om hun doelen, zowel gebaseerd op kennis als op vaardigheden, te bereiken. Om eigenaarschap en autonomie bij onze leerlingen te bevorderen willen wij een kind portfolio gaan ontwikkelen waarin kinderen zelf kunnen laten zien waar zij trots op zijn en welke doelen zij nog willen behalen.

De leeromgeving maakt nieuwsgierig en nodigt uit tot leren en ontdekken

Wat merken de kinderen op onze school: “Ik ervaar dat ik op school word uitgenodigd om nieuwe dingen te ontdekken en te leren”

De belofte van de leerkracht: “Ik realiseer continu een uitdagende en nieuwsgierig makende omgeving”

Onze droom is dat kinderen niet alleen binnen maar ook buiten de school kunnen leren en dat er sprake is van een prikkelende en uitdagende leeromgeving waarin kinderen samen met de leerkrachten op een enthousiaste manier kennis kunnen maken met werelden die zij (nog) niet kennen. Hiertoe zijn de eerste stappen gezet door de inrichting van de leerpleinen in de aula en de gangen van de school. We willen zorgen voor flexibele leerplekken en ontdekhoeken met veel materialen om het onderzoekend en ontdekkend leren binnen een betekenisvolle context te garanderen. In de toekomst willen we graag dat onze school een bruisende leeromgeving is met open en toegankelijke lokalen en extra ruimtes. Het is onze ambitie om wetenschap & techniek, cultuur, expressie en beweging volledig in ons onderwijs te integreren en om ons onderwijs in samenhang aan te bieden. We hopen dat we hierdoor kinderen de ruimte kunnen geven om te ontdekken wie ze zijn en welke talenten zij hebben. Natuurlijk willen we daarbij gebruik maken van de mogelijkheden die de inzet van technologie ons biedt. De komende jaren gaan we ons richten op de digitalisering van de leeromgeving. We gaan onderzoeken hoe deze omgeving het beste ingezet kan worden binnen onze school. Daarnaast willen we ons richten op de “vergroening” van de buitenspeelomgeving zodat onze leerlingen ook buiten kunnen spelen, ontdekken en genieten.

Ter bevordering van het primaire proces werken we binnen en buiten de school intensief samen

Wat merken de kinderen op onze school: “Ik merk dat ik beter kan leren door samen te werken met medeleerlingen en door betrokkenheid en expertise van deskundigen binnen en buiten de school”

Belofte van de leerkracht: “Ik zoek actief samenwerking op om het primaire proces te versterken”

Wij voelen ons als school betrokken bij onze omgeving en willen ervoor zorgen dat we bekend zijn bij de organisaties in de wijk. Dit is een ambitie die we delen met T-Primair, de gemeente Tilburg en de kinderopvang. In de Lokaal Educatieve Agenda zijn de onderwijsontwikkelingen vastgelegd en de ambitie is dat alle scholen in het primair onderwijs in samenwerking met alle partners in de wijk een ‘integraal locatieplan’ opstellen. In dat plan wordt opgenomen wat in een wijk nodig is om de talenten van kinderen in die wijk te ontwikkelen. De Wegwijzer zal hierbij gaan samenwerken met OBS De Heerevelden, De Jan Ligthartschool Huibeven en Kinderstad.

Op onze school willen we samen werken aan een professionele cultuur waarin we van en met elkaar willen leren, waarin we samen onderwijs ontwerpen, waarin we gebruik maken van elkaars kwaliteiten en expertise, waarin we mogen experimenteren, waarin fouten gemaakt mogen worden en successen worden gevierd. We voelen ons samen verantwoordelijk voor onze leerlingen en voor de resultaten die we behalen.
Om kinderen in de gelegenheid te stellen om samen te werken met medeleerlingen maken we gebruik van coöperatieve werkvormen en leerarrangementen. Deze willen we in de komende jaren veelvuldig en op een betekenisvolle manier inzetten. Bij de nieuwe inrichting van de school is rekening gehouden met het gegeven dat kinderen in samenwerkingsvormen veel van en met elkaar kunnen leren. We zorgen ervoor dat de leerpleinen in de gangen en in de aula in de toekomst veelvuldig gebruikt gaan worden.

Zelfonderzoek is de basis voor nieuwe ideeën en het verbeteren van prestaties

Wat merken de kinderen op onze school: “Ik word gestimuleerd tot zelfonderzoek om mijn talenten verder te ontwikkelen”

De belofte van de leerkracht: “Ik verbeter mezelf continu door nieuwe inzichten te onderzoeken en te beproeven”

Onze ambitie is dat we kinderen willen stimuleren om te ontdekken waar hun talenten en hun krachten liggen zodat zij deze in kunnen zetten en verder kunnen ontwikkelen. De leerarrangementen die we in de komende jaren gaan ontwerpen zijn uitdagend, doen een beroep op de intrinsieke motivatie tot leren en stimuleren een onderzoekende houding. Door te gaan werken met portfolio’s willen we de kinderen leren om te reflecteren op hun ontwikkeling.

Wij willen als team in de komende jaren een verbeterslag maken door onszelf te ontwikkelen in de meer complexe vaardigheden als het geven van feedback en evalueren. We willen onszelf kwetsbaar opstellen, kritisch kijken naar ons eigen functioneren en samen leren. We willen onderzoeken hoe we de kwaliteiten die er binnen ons team aanwezig zijn in kunnen gaan zetten om ons onderwijs continu te verbeteren zodat alle kinderen het beste uit zichzelf kunnen gaan halen en de resultaten op alle gebieden verbeteren. We nemen de dingen niet voor en als vanzelfsprekend aan, maar verdiepen ons in het onderwerp en gebruiken nieuwe theorieën en theoretische kaders ter onderbouwing.

Ouders worden als educatief partner betrokken

Wat merken de kinderen op onze school: “Ik ervaar dat mijn ouders en leerkracht samen betrokken zijn bij mijn leer- en ontwikkelproces”

De belofte van de leerkracht: “Ik betrek ouders als educatief partner bij de school”

Ouders en leerkrachten zijn de voorbeelden voor de kinderen. Hun gedrag, gewoontes en stijlen zijn mede bepalend voor hoe kinderen zich ontwikkelen. Daarom is een nauwe samenwerking tussen ouders en school voor ons erg belangrijk. Educatief partnerschap betekent voor ons de wederzijdse betrokkenheid van ouders en school met als doel de optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. We hebben hierin door het voeren van ouder-kind-leerkracht gesprekken een eerste stap gezet. We ervaren dat er sprake is van een goed contact en korte lijntjes. We spreken elkaar makkelijk en vanuit wederzijds respect aan. Het is onze ambitie om ouders in de toekomst te betrekken bij de uitvoering van het leerplan waarin kinderen samen met de leerkracht hun eigen leer- en ontwikkelingsdoelen gaan opnemen. Daarnaast willen wij hen betrekken bij de ontwikkeling van het portfolio en vragen we hun feedback, ideeën en expertise bij de ontwikkelingen waar we in de komende jaren als school mee bezig zijn.

Er is oog voor wat mensen onderscheidt en bindt

Wat merken de kinderen op onze school: “Ik voel me gezien en erkend vanuit wie ik ben en wat ik kan.”

De belofte van de leerkracht: “Ik erken ieders unieke kracht en ga daar respectvol mee om.”

Op basisschool De Wegwijzer zorgen we voor een sociaal-emotioneel klimaat waarin we op een positieve manier met elkaar samenwerken en spelen, waarin we verdraagzaam zijn naar elkaar, samen plezier kunnen hebben en waarin iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om zichzelf en zijn of haar talenten te presenteren. We willen dat de school een vast en veilig punt is in ieders leven. We willen dat kinderen en leerkrachten zich ontspannen voelen, zelfvertrouwen tonen en enthousiasme uitstralen. Op deze manier kunnen zij samen genieten van hun leerervaringen. Pedagogische tact speelt hierbij een belangrijke rol. Het is onze ambitie om ons als team in de komende periode te gaan verdiepen in de kansen en mogelijkheden die pedagogische tact ons kan bieden om onze belofte waar te maken.


Dit zijn onze plannen voor de komende 2 jaren

Download in PDF formaat ›

professionele leergemeenschap

Log in